Pedagoger lär sig om tillgänglig lärmiljö

Dagarna innan höstterminen startar har personalen i Luleå kommuns skolor kompetensutvecklingsdagar. I grundskolan har de en temadag i ämnet tillgängliga lärmiljöer.

Att skapa tillgängliga lärmiljöer i Luleås skolor är ett prioriterat utvecklingsområde. Sedan något år tillbaka har grundskolan i Luleå tagit del av flera utbildningsinsatser inom området.

– En tillgänglig lärmiljö innebär att barn och elever, oavsett förmåga, ska ges förutsättningar för lärande för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, säger Lena Heikka, utvecklingsledare grundskola.

Sedan något år tillbaka har grundskolan i Luleå tagit del av flera utbildningsinsatser inom området tillgänglig lärmiljö vilket också är ett prioriterat utvecklingsområde.

Under grundskolans temadag fick personalen lyssna till Linda Lindkvist som berättade om hur hon och hennes kollegor utvecklat en hållbar undervisning till ett effektivt lärande. Linda Lindkvist har 20 års erfarenhet som grundskollärare (år 1 – 9) och har genom ett entreprenöriellt förhållningssätt i inkluderande och tillgängliga lärmiljöer coachat eleverna till effektivt lärande där de äger och tar ansvar för sitt eget lärande.

– Det är bra med konkreta exempel på hur andra har gjort för att få en ökad trygghet, trivsel och studiero för både elever och lärare. Min upplevelse är att vi av den här temadagen har fått med oss strategier och arbetsmaterial som stärker och underlättar våra lärares uppdrag, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskola.

Lärmiljöer underlättar för elever och personal

Alla Luleå kommuns grundskolor arbetar med att utveckla och anpassa lärmiljön för att eleverna ska lyckas i sitt lärande. Att arbeta med själva konceptet ”Tillgängliga lärmiljöer” bidrar till ny kunskap kring den sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön vilket gagnar både elever och personal inom skolan, säger Lena Heikka, utvecklingsledare grundskola.

I september kommer en liknande temadag hållas för personalen inom fritidshemmen.

FAKTA

  • I Luleås grundskolor har varje rektor tagit fram en plan över hur de ska arbeta med tillgänglig lärmiljö på just deras skola.
  • Grundskolan driver ett projekt tillsammans med Resurscentrum för att stödja utvecklingen av en tillgänglig lärmiljö med utgångspunkt i Tillgänglighetsmodellen. Det utgår dels från NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och grundar sig på rekommendationer från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
  • Se en annan artikel i samma ämne: Vägen till en tillgänglig lärmiljö

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

20 augusti 2019

Logotyp